अक़्ली Meaning in English

अक़्ली Meaning in Hindi

  1. 1. जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो
Usage

1. बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते हैं ।

Synonyms
Antonyms
 
अक़्ली meaning in Hindi, Meaning of अक़्ली in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 
 

Related Opposite Words (Antonyms) of अक़्ली

अल्पबुद्धि,  अर्भक,  बेवकूफ,  गावदी,  बेवकूफ़,  उज़बक,  अंध,  घनचक्कर,  ना-लायाक,  अचेत,  चूतिया,  मूढ़ात्मा,  निर्बुद्धि,  चंडूल,  गबरगंड,  घोंघा,  मूसलचन्द,  मूसलचंद,  मूसर,  बेअक़्ल,  बेअकल,  अबूझ,  अयाना,  भकुआ,  माठू,  अनसमझ,  मुहिर,  नादान,  मुग्धमति,  बावरा,  बाँगड़ू,  अविद,  बुद्धिहीन,  अपंडित,  अरभक,  गंवार,  भकुवा,  अबुध,  मंद,  मतिहीन,  अज्ञानी,  शीन,  अचतुर,  अबुझ,  बोबा,  अन्ध,  अहमक,  नालायक,  भोंदू,  बिलल्ला,  गँवार,  नासमझ,  अहमक़,  बुद्धू,  चुगद,  मूसरचंद,  पामर,  अविबुध,  उजड्ड,  जाहिल,  चुग़द,  लघुमति,  मूढ़मति,  उजबक,  अविद्य,  बुधंगड़,  अविद्वान,  मूरख,  बेअक़ल,  बोद्दा,  अविचक्षण,  मूर्ख,  जड़मति,  अज्ञान,  जड़,  बकलोल,  मूसरचन्द,  भुच्च,  बेसमझ,  पोंगा,  बोदा,  बावला,  भुच्चड़,  चभोक,  बेअक्ल,  मन्द,  मूढ़,  अबोध,  घामड़,