अनवधि Meaning in English

अनवधि Meaning in Hindi

 
अनवधि meaning in Hindi, Meaning of अनवधि in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of अनवधि

अनापा,  अमाप,  दिनरात,  अपार,  निसवासर,  अबाध,  अमान,  सदा-सदा,  सदैव,  निरंतर,  अनिर्दिष्ट,  अनादि,  असूझ,  जन्म-जन्म,  सदा सदा,  मात्रारहित,  निरन्तर,  अनन्त,  अनधिक,  हर वक़्त,  नित्यदा,  निशिदिन,  अनंता,  अहर्निश,  अनन्त्य,  अवेल,  नित्य प्रति,  बेहद,  अमात्र,  अनहद,  बराबर,  दिन रात,  पिन्ना,  सदा,  अपरंपार,  जन्म-जन्मान्तर,  अमर्याद,  अनन्ता,  अजहद,  सर्वथा,  असीम,  जन्म-जन्मांतर,  जनम-जनम,  सीमारहित,  सर्वदैव,  रात-दिन,  हरदम,  निस्सीम,  अनंत्य,  निस-वासर,  रातदिन,  अनंत,  दिन-रात,  अपरिच्छिन्न,  सर्वदा,  अशेष,  हमेशा,  असीमित,  अहरह,  निशिवासर,  अपरम्पार,  अगाध,  निर्मान,  अमेव,  अमेय,  नित्य,  अपरिमित,  अमित,  हर वक्त,  अप्रमाण,  अहोरात्र,  हर समय,