अल्पबुद्धि (alpabuddhi) Meaning in English

Adjective

 1. 1. imbecilic
 2. 2. a nitwit
 3. 3. silly
 4. 4. idiot
 1. 2. unintelligent
 2. 3. a nitwit
 3. 4. silly
 4. 5. idiot

Noun

 1. 1. imbecile

अल्पबुद्धि (alpabuddhi) Meaning in Hindi

 1. 1. कम या थोड़ी समझ वाला
Usage

1. अल्पज्ञ विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को अधिक मेहनत करनी चाहिए ।

Synonyms
 1. 2. जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो
Usage

1. मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए ।

Synonyms
Antonyms
 
अल्पबुद्धि meaning in Hindi, Meaning of अल्पबुद्धि in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of अल्पबुद्धि

अर्भक,  बेवकूफ,  गावदी,  बेवकूफ़,  उज़बक,  अंध,  घनचक्कर,  ना-लायाक,  अचेत,  चूतिया,  मूढ़ात्मा,  निर्बुद्धि,  चंडूल,  गबरगंड,  घोंघा,  मूसलचन्द,  मूसलचंद,  मूसर,  बेअक़्ल,  बेअकल,  अबूझ,  अयाना,  अल्पज्ञ,  भकुआ,  माठू,  अनसमझ,  मुहिर,  नादान,  मुग्धमति,  बावरा,  बाँगड़ू,  अविद,  बुद्धिहीन,  अपंडित,  अरभक,  गंवार,  भकुवा,  अबुध,  मंद,  तुच्छ-बुद्धि,  मतिहीन,  अज्ञानी,  शीन,  अचतुर,  अबुझ,  बोबा,  अन्ध,  अहमक,  नालायक,  भोंदू,  बिलल्ला,  गँवार,  नासमझ,  अहमक़,  बुद्धू,  चुगद,  कम-समझ,  मूसरचंद,  पामर,  अविबुध,  उजड्ड,  जाहिल,  चुग़द,  लघुमति,  मूढ़मति,  उजबक,  अविद्य,  बुधंगड़,  अविद्वान,  मूरख,  बेअक़ल,  बोद्दा,  अविचक्षण,  मूर्ख,  जड़मति,  अज्ञान,  जड़,  बकलोल,  मूसरचन्द,  भुच्च,  बेसमझ,  पोंगा,  बोदा,  अल्पदृष्टि,  बावला,  भुच्चड़,  चभोक,  बेअक्ल,  मन्द,  मूढ़,  अबोध,  घामड़,