पाटविक Meaning in English

पाटविक Meaning in Hindi

  1. 1. जिसमें बहुत बुद्धि या समझ हो
Usage

1. बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ते हैं ।

Synonyms
Antonyms
 
पाटविक meaning in Hindi, Meaning of पाटविक in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of पाटविक

जहीन,  बकमौन,  उड़ाँत,  अमूर,  छली,  प्रतारक,  शातिर,  प्राज्ञ,  काला,  बट्टेबाज़,  धोखेबाज,  फरेबी,  चकमेबाज़,  दिमागदार,  चार-सौ-बीस,  मेधावी,  धूर्त,  चतुर,  कितव,  अकलमंद,  संजीदा,  झांसेबाज,  दिमागी,  जाल-साज,  निजधृति,  दज्जाल,  शठ,  फ़रेबी,  मतिमान,  दानिशमन्द,  कपटी,  दिमाग़दार,  मक्कार,  अक़्लमंद,  चालबाज,  छलिया,  अक़्ली,  धीमान्,  धोखेबाज़,  झांसेबाज़,  कुमैड़िया,  समझदार,  दिमाग़ी,  मतिमाह,  चालबाज़,  होशियार,  जेहनदार,  चंट,  व्याजमय,  अक्लमंद,  चकमेबाज,  अमूढ़,  झाँसेबाज़,  बुद्धिमान,  दानिशमंद,  आकिल,  कैतव,  मतिमंत,  व्यंसक,  होशमंद,  उड़ांत,  सठ,  द्विभाव,  ज़ेहनदार,  बट्टेबाज,  धीमान,  चार सौ बीस,  जालसाज,  चालू,  अक्ली,  ज़हीन,  फरफंदी,  वक्रगामी,  झाँसेबाज,  स्मार्ट,  चालाक,  बकव्रती,  
 

Related Opposite Words (Antonyms) of पाटविक

अल्पबुद्धि,  अर्भक,  बेवकूफ,  गावदी,  बेवकूफ़,  उज़बक,  अंध,  घनचक्कर,  ना-लायाक,  अचेत,  चूतिया,  मूढ़ात्मा,  निर्बुद्धि,  चंडूल,  गबरगंड,  घोंघा,  मूसलचन्द,  मूसलचंद,  मूसर,  बेअक़्ल,  बेअकल,  अबूझ,  अयाना,  भकुआ,  माठू,  अनसमझ,  मुहिर,  नादान,  मुग्धमति,  बावरा,  बाँगड़ू,  अविद,  बुद्धिहीन,  अपंडित,  अरभक,  गंवार,  भकुवा,  अबुध,  मंद,  मतिहीन,  अज्ञानी,  शीन,  अचतुर,  अबुझ,  बोबा,  अन्ध,  अहमक,  नालायक,  भोंदू,  बिलल्ला,  गँवार,  नासमझ,  अहमक़,  बुद्धू,  चुगद,  मूसरचंद,  पामर,  अविबुध,  उजड्ड,  जाहिल,  चुग़द,  लघुमति,  मूढ़मति,  उजबक,  अविद्य,  बुधंगड़,  अविद्वान,  मूरख,  बेअक़ल,  बोद्दा,  अविचक्षण,  मूर्ख,  जड़मति,  अज्ञान,  जड़,  बकलोल,  मूसरचन्द,  भुच्च,  बेसमझ,  पोंगा,  बोदा,  बावला,  भुच्चड़,  चभोक,  बेअक्ल,  मन्द,  मूढ़,  अबोध,  घामड़,