पूतद्रु Meaning in English

पूतद्रु Meaning in Hindi

  1. 5. एक पेड़ जिसमें लाल पुष्प लगते हैं
Usage

1. इस बाग में पलाश की अधिकता है ।

Synonyms
Hypernyms
 
पूतद्रु meaning in Hindi, Meaning of पूतद्रु in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of पूतद्रु

पल्लवी,  त्रिपर्ण,  बालतनय,  सुरदारु,  पेड़,  तरु,  केसू,  खाद्यवस्तु,  ढाक,  अमरकाष्ठ,  शिखरी,  शिखी,  खाद्य,  साखी,  प्रतिबन्धक,  खाद्य-सामग्री,  माचीक,  तआम,  पीतुदारु,  दरख्त,  साखि,  रसद,  सुरद्रु,  शक्रनेमी,  रक्तसार,  पुष्प,  अन्न,  विटप,  यूपद्रु,  वंश,  इन्द्रदारु,  गुल,  पलास,  जर्ण,  मणीवक,  अर्क,  पलाश,  देवदारु,  श्रीवास,  पूत-द्रु,  अमन्द,  शिगूफा,  जिह्वाशल्य,  पादप,  खदिरसार,  पथिद्रुम,  स्कंधी,  डाख,  टेसू,  खैर,  भोज्य पदार्थ,  नख़्ल,  रूख,  किंशुक वृक्ष,  अघ्रिप,  पीलु,  वक्रपुष्प,  इंद्रदारु,  इरा,  श्रीवासक,  दयार,  प्रतिबंधक,  पुष्पक,  रुक्ष,  सारंग,  रूखरा,  अमरदारु,  पूतदारु,  वातपोथक,  प्रसूनक,  तरुवर,  दरख़्त,  रूँख,  पलाश पुष्प,  रक्तपुष्पक,  शक्रदारु,  महावरोह,  यूप्य,  अमरतरु,  सुपुष्प,  त्रिपर्णा,  प्रसूत,  फूड,  खाद्य सामग्री,  कुसुम,  बहुपत्र,  त्रिवृंत,  तिक्तसार,  पलास पुष्प,  अग,  पलाश वृक्ष,  आसना,  मेघद्वार,  फूल,  आहार पदार्थ,  खाना,  प्रसून,  आहर,  ब्रह्मद्रुम,  द्रुम,  नख्ल,  स्कन्धी,  खाद्य पदार्थ,  भूमिजात,  ब्रह्मवृक्ष,  मेध्य,  पूतिकाष्ठ,  पड़ाशी,  लाक्षातरु,  किंशुक,  अनोकह,  अमंद,  खाद्यपदार्थ,  सुमन,  आहार,  ढाँक,  पलंकषा,  पलंकषी,  देवकाष्ठ,  धाक,  विटपी,  रूखड़ा,  बीरो,  नाहर,  देवदार,  कनक,  कथकीकर,  महादारु,  ब्रह्मपादप,  खदिर,  वृक्ष,  मदनक,  पुलाकी,  शिगूफ़ा,  पूत,  कत्था,  श्वेतसार,  खाद्य वस्तु,  त्रिवृन्त,  टेसुआ,  राजादन,  पुतुद्र,  वातपोथ,