बुद्धिहीन (buddhihin) Meaning in English

Adjective

  1. 1. solar system
  1. 2. soft
  1. 3. soft witted
  1. 4. mindless
  1. 5. nitwitted
  1. 6. witless

Noun

  1. 1. blind

बुद्धिहीन (buddhihin) Meaning in Hindi

  1. 2. जिसे बुद्धि न हो या बहुत कम हो या जो मूर्खतापूर्ण आचरण करता हो
Usage

1. मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए ।

Synonyms
Antonyms
 
बुद्धिहीन meaning in Hindi, Meaning of बुद्धिहीन in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of बुद्धिहीन

अल्पबुद्धि,  अर्भक,  बेवकूफ,  गावदी,  बेवकूफ़,  उज़बक,  अंध,  घनचक्कर,  ना-लायाक,  अचेत,  चूतिया,  मूढ़ात्मा,  निर्बुद्धि,  चंडूल,  गबरगंड,  घोंघा,  मूसलचन्द,  मूसलचंद,  मूसर,  बेअक़्ल,  बेअकल,  अबूझ,  अयाना,  भकुआ,  माठू,  अनसमझ,  मुहिर,  नादान,  मुग्धमति,  बावरा,  बाँगड़ू,  अविद,  अपंडित,  अरभक,  गंवार,  भकुवा,  अबुध,  मंद,  मतिहीन,  अज्ञानी,  शीन,  अचतुर,  अबुझ,  बोबा,  अन्ध,  प्रज्ञाहीन,  अहमक,  नालायक,  भोंदू,  बिलल्ला,  गँवार,  नासमझ,  अहमक़,  बुद्धू,  चुगद,  अप्रतिभ,  मूसरचंद,  पामर,  अविबुध,  उजड्ड,  जाहिल,  चुग़द,  लघुमति,  मूढ़मति,  उजबक,  अविद्य,  बुधंगड़,  अविद्वान,  मूरख,  बेअक़ल,  बोद्दा,  अविचक्षण,  मूर्ख,  जड़मति,  अज्ञान,  जड़,  बकलोल,  मूसरचन्द,  भुच्च,  बेसमझ,  पोंगा,  बोदा,  बावला,  भुच्चड़,  चभोक,  बेअक्ल,  मन्द,  मूढ़,  अबोध,  घामड़,