राजी हो जाना (raji ho jana) Meaning in English

राजी हो जाना Sentences from Popular Quotes and Books

1. "दलित विषयका तथ्य र विषयलाई उजागर गर्नेमा प्राज्ञिक अध्येता, गैसस र राष्ट्रसङ्घीय एकाइहरू रहे । त्यो पद्धति परोक्ष हो, व्याख्याका हिसाबले । त्यो पद्धतिले दलित समस्या राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । तर, यो प्रपञ्चको रूपमा रह्यो भने यही नै फेरि दलितलाई अदृश्यकरण गर्ने अर्को एउटा सञ्जालको रूपमा विकसित हुन सक्छ ।"
- Quote by Abhi Subedi

2. "दूतो न सचरित खे न चलेच्च वार्ता पूर्व न जलिपतामिंद न च संगमोऽस्ति। व्योम्निसि्ंम रविशशिग्रहणं प्रशस्तं जाना​​ति यो द्विजवर: स कर्थ न विद्वान् ।। 109 ।। Dooto Na Sancharit Khe na Challechch Vaartaa Poorvam Na Jalpitmidam Na Cha Sangamoasti. Vyomnismim Ravipshashigrahanam Prashstam Janati Yo Dvijavarah Sa Katham Na Viddvan. Neither a messenger could be sent to the sky not any communication could be established nor anyone told us about anyone existing there, still the scholars predict with great precision about the Solar and Lunar eclipses. Who would hesitate in calling them the very erudite scholars?"
- B.K. Chaturvedi, Chanakya Neeti

 
राजी हो जाना meaning in Hindi, Meaning of राजी हो जाना in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.