शिंशुपा (shinashupa) Meaning in English

Noun

  1. 1. assail
  1. 2. ashoka tree

शिंशुपा (shinashupa) Meaning in Hindi

 
शिंशुपा meaning in Hindi, Meaning of शिंशुपा in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of शिंशुपा

केलिक,  रूखरा,  पल्लवी,  अशोक,  शिसपा,  चैत्यतरु,  दोहली,  तरुवर,  पिङ्गला,  दरख़्त,  पेड़,  तरु,  रूँख,  अशोक वृक्ष,  शिखरी,  पुष्पपिण्ड,  शिखी,  साखी,  प्रतिबन्धक,  मंजरीक,  युगपत्रिका,  तीक्ष्णसारा,  अग,  ताम्रपल्लव,  आसना,  दरख्त,  रोगितरु,  साखि,  चैत्यद्रुम,  द्रुम,  नख्ल,  स्कन्धी,  भूमिजात,  हेमपुष्प,  विटप,  रागी,  हेम पुष्प,  अनोकह,  जर्ण,  अर्क,  अमंद,  पुष्पपिंड,  शीशम,  अमन्द,  पादप,  स्कंधी,  तामृपवल्लव,  शिंशपा,  विटपी,  रूखड़ा,  नख़्ल,  बीरो,  धूम्रिका,  वृक्ष,  धीरावी,  रूख,  अघ्रिप,  चैत्यवृक्ष,  कामुक,  पुलाकी,  रक्तपल्लव,  पिंगला,  प्रतिबंधक,  रुक्ष,