सुपुष्प Meaning in English

सुपुष्प Meaning in Hindi

  1. 1. एक मँझोले आकार के पेड़ से प्राप्त मीठा फल जो खाया जाता है
Usage

1. बच्चे शहतूत तोड़कर खा रहे हैं ।

Synonyms
Hypernyms
 
सुपुष्प meaning in Hindi, Meaning of सुपुष्प in English Hindi Dictionary. Pioneer by www.aamboli.com, helpful tool of English Hindi Dictionary.
 

Related Similar & Broader Words of सुपुष्प

कली,  पल्लवी,  सुरदारु,  त्रिदशपुत्र,  पेड़,  तरु,  सिरस,  अमरकाष्ठ,  शिखरी,  शिखी,  साखी,  शुकतरु,  आहार मसाला,  कलिका,  प्रतिबन्धक,  विषहन्ता,  ब्रह्मकाष्ठ,  वृत्तपुष्प,  पद्मगुणा,  माचीक,  ब्रह्मदारु,  पीतुदारु,  खाद्यफल,  पूतद्रु,  दरख्त,  साखि,  लोंग,  अनखिला फूल,  तीक्ष्णपुष्प,  सुरद्रु,  शक्रनेमी,  श्रीपुष्प,  विटप,  शिरीषक,  इन्द्रदारु,  त्रिदशपुष्प,  जर्ण,  अर्क,  देवदारु,  श्रीवास,  अमन्द,  पूत-द्रु,  पद्मा,  शिगूफा,  पादप,  पूषक,  स्कंधी,  शुकपुष्प,  नख़्ल,  श्रीसंज्ञ,  तूत,  रूख,  अघ्रिप,  शुकेष्ट,  वरालक,  रुचिर,  खाद्य-फल,  नूद,  विषघाती,  इंद्रदारु,  श्रीवासक,  तूल,  दयार,  प्रतिबंधक,  लौंग,  रुक्ष,  कोरक,  मुकुल,  शहतूत,  रूखरा,  मुकुर,  सरिस,  अमरदारु,  शुक,  लवंग,  प्रसूनक,  तरुवर,  सिरसा,  विषनाशन,  दरख़्त,  अमरकुसुम,  रूँख,  शक्रदारु,  मदसार,  शिरीष,  पूग,  अमरतरु,  पद्मालया,  विषहंता,  सुपुष्पक,  चंदकपुष्प,  तोयधिप्रिय,  वटुक,  शुकवृक्ष,  मसाला,  अग,  आसना,  प्रसून,  खाद्य फल,  द्रुम,  नख्ल,  स्कन्धी,  शुकप्रिय,  भूमिजात,  मादन,  अन्धुल,  वृद्धधूप,  पूतिकाष्ठ,  चन्दकपुष्प,  अनोकह,  कुवेरक,  अमंद,  शुकद्रुम,  देवकाष्ठ,  वराल,  विटपी,  रूखड़ा,  बीरो,  देवदार,  सिरिस,  महादारु,  वृक्ष,  बटुक,  पुलाकी,  शिगूफ़ा,  अंधुल,  रुचिरा,  श्रीप्रसून,  पूष,  पुतुद्र,