Xavier Crement Quotes.

1. "اگر بیشعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق!"
- Xavier Crement, بیشعوری، راهنمای تشخیص و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت